Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                            ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΑΘΗΝΑ, 23-07-2014«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.
Το  Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα  μέλη τους ως εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
Ø  Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
Ø  Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Ø  Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Ø    Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα  του μισθολογικού  κόστους.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ: 174 56, email: typ@oaed.gr

 

«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»Πρόσκληση σε Hμερίδα

«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Το Επιμελητήριο Λέσβου, εταίρος της Α.Σ «Αιολική καινοτομία στην απασχόληση – ΑΙΟΛΚΙΑ», σας προσκαλεί στη 2η ημερίδα που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», με στόχο τη δικτύωση των ανέργων με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, θα παρουσιαστούν από τη Διεύθυνση του ΟΑΕΔ το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων» των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24-07-2014 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.grενώ δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.


Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

«Α.Σ. Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου για απασχόληση χωρίς διακρίσεις»

«Α.Σ. Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ»Μυτιλήνη 11 Νοεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    H Αναπτυξιακή Σύμπραξη   «Α.Σ.  Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου για απασχόληση χωρίς διακρίσεις» συστάθηκε τον Ιούνιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης « Εργασία με ίσες ευκαιρίες Ε.Μ.Ι.Ε.» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του Πληθυσμού « θεματικού Άξονα προτεραιότητα 4: « Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού2077-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ)».
Στα πλαίσια των ανωτέρω θα ξεκινήσει η Συμβουλευτική στους 100 ωφελούμενους του προγράμματος. Συγκεκριμένα οι 100 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις Συμβουλευτικής.
Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί:
Α) Μία συνάντηση Συμβουλευτικής Υποδοχής με στόχο:
  1. Να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για το πρόγραμμα συμβουλευτικής
  2. Να διερευνηθούν οι ανάγκες τους ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά στην απασχόληση

Β) Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο:
  1. Την εκπόνηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών

Γ) Συμβουλευτική Ψυχολογικής Υποστήριξης με στόχο:
  1. Την ουσιαστική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο για το σύνολο των ωφελούμενων ώστε να ενδυναμωθούν οι ωφελούμενοι με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου στην οποία ανήκουν, έτσι ώστε να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια στην προσωπικότητα τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Δ) Συμβουλευτική για Τεχνικές Ανεύρεσης Εργασίας με στόχο οι ωφελούμενοι να :
  1. Μάθουν τρόπους αναζήτησης εργασίας
  2. Μάθουν πώς συντάσσουν ένα βιογραφικό και πώς παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε μία συνέντευξη και πώς αξιολογούν τον εαυτό τους με την ολοκλήρωση αυτής.
  3. Καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους για ομαδική εργασία και την επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο.

Ε) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας – Συμβουλευτική Εξειδικευμένης Νομικής Φορολογικής Υποστήριξης. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει θέματα, που αφορούν την πληροφόρηση και την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Στ) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και Κοινωνική Οικονομία – Συμβουλευτική Εξειδικευμένης Νομικής Φορολογικής κλπ υποστήριξης .
Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει θέματα  που αφορούν την πληροφόρηση για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.