Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

«Α.Σ. Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου για απασχόληση χωρίς διακρίσεις»

«Α.Σ. Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ»Μυτιλήνη 11 Νοεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    H Αναπτυξιακή Σύμπραξη   «Α.Σ.  Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου για απασχόληση χωρίς διακρίσεις» συστάθηκε τον Ιούνιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης « Εργασία με ίσες ευκαιρίες Ε.Μ.Ι.Ε.» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του Πληθυσμού « θεματικού Άξονα προτεραιότητα 4: « Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού2077-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ)».
Στα πλαίσια των ανωτέρω θα ξεκινήσει η Συμβουλευτική στους 100 ωφελούμενους του προγράμματος. Συγκεκριμένα οι 100 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις Συμβουλευτικής.
Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί:
Α) Μία συνάντηση Συμβουλευτικής Υποδοχής με στόχο:
  1. Να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για το πρόγραμμα συμβουλευτικής
  2. Να διερευνηθούν οι ανάγκες τους ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά στην απασχόληση

Β) Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο:
  1. Την εκπόνηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών

Γ) Συμβουλευτική Ψυχολογικής Υποστήριξης με στόχο:
  1. Την ουσιαστική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο για το σύνολο των ωφελούμενων ώστε να ενδυναμωθούν οι ωφελούμενοι με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου στην οποία ανήκουν, έτσι ώστε να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια στην προσωπικότητα τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Δ) Συμβουλευτική για Τεχνικές Ανεύρεσης Εργασίας με στόχο οι ωφελούμενοι να :
  1. Μάθουν τρόπους αναζήτησης εργασίας
  2. Μάθουν πώς συντάσσουν ένα βιογραφικό και πώς παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε μία συνέντευξη και πώς αξιολογούν τον εαυτό τους με την ολοκλήρωση αυτής.
  3. Καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους για ομαδική εργασία και την επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο.

Ε) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας – Συμβουλευτική Εξειδικευμένης Νομικής Φορολογικής Υποστήριξης. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει θέματα, που αφορούν την πληροφόρηση και την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Στ) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και Κοινωνική Οικονομία – Συμβουλευτική Εξειδικευμένης Νομικής Φορολογικής κλπ υποστήριξης .
Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει θέματα  που αφορούν την πληροφόρηση για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.